Systemy, bazy danych

System kontroli ruchu osobowego i samochodowego.

System kontroli ruchu osobowego i samochodowego przeznaczony jest do ewidencji i kontroli ruchu osobowego i samochodowego na bramach zakładu.

Funkcjonalnie system podzielony jest na dwa moduły (które mogą pracować niezależnie) :

Wejścia do zakładu są możliwe na podstawie :

Każde wejście/wyjście pracowników i osób z zewnątrz z przepustkami jednorazowymi jest rejestrowane w systemie.

Wjazd samochodem jest możliwy na podstawie :

Kontrola rejestracji czasu pracy pracowników wymaga instalacji w bramach wejściowych czytników elektronicznych przepustek ( w wersji minimalnej) lub kołowrotów uruchamianych za pomocą przepustek. Dla osób wchodzących na przepustki tymczasowe i jednorazowe kołowroty są uruchamiane przez strażników. Istnieje możliwość rejestracji czasu pracy dla pracowników firm zewnętrznych, którym można wydać przepustki elektroniczne na pożądany okres. Przepustki stałe drukowane są na kartach elektronicznych (mogą być ze zdjęciem )Przepustki jednorazowe (jak również przepustki tymczasowe i zezwolenia na wjazd samochodem) mogą być drukowane na blankietach z nadrukiem lub na czystych kartonikach. Praca w systemie jest możliwa za pomocą dowolnej przeglądarki internetowej po zalogowaniu się do systemu, tj. po podaniu nazwy użytkownika i hasła. Zakres i rodzaj funkcji dostępnych dla poszczególnych użytkowników określony jest poziomem uprawnień. Nadawaniem lub modyfikacją uprawnień użytkowników zajmuje się administrator.

System pozwala na bieżącą kontrolę, kto w danej chwili przebywa na terenie zakładu oraz na pełny przegląd historii pobytów. Czas wystawiania przepustek ulega skróceniu, bo po rejestracji danej osoby w systemie większość potrzebnych danych jest “podpowiadana” do akceptacji. Daty, czasy wykonania poszczególnych operacji, jak również kody pracowników wprowadzających dane zapisywane są automatycznie. Eliminuje to większość błędów powstałych przy wypisywaniu przepustek. Struktura systemu jest elastyczna, co umożliwia jego rozbudowę lub modyfikację w celu pełniejszego dostosowania do wymagań i specyfiki danego zakładu.


Podstawowe moduły systemu

Moduł przepustek jednorazowych – umożliwia tworzenie, rejestrację i wydruk przepustek jednorazowych. W przypadku aktywnego modułu awizacji można połączyć przepustkę z awizem ( tj imiennym upoważnieniem do odbioru towaru ). Po zwrocie przepustki, rejestrowany jest wyjazd.

Moduł przepustek tymczasowych – umożliwia tworzenie, rejestrację i wydruk przepustek tymczasowych uprawniających do wejścia na teren zakładu do czasu określonego datą ważności. Po upływie tego czasu można datę ważności przedłużyć, lub zarejestrować zwrot, zniszczenie, lub zagubienie.

Moduł zezwoleń na wjazd samochodem prywatnym – umożliwia tworzenie, rejestrację i wydruk zezwoleń na wjazd wybraną bramą lub wybranym bramami wjazdowymi. Dotyczy to pracowników zakładu i osób obcych. Podobnie jak wyżej zezwolenia można przedłużać. Wprowadzać można także zezwolenia na wjazd motorem lub rowerem.

Moduł zezwoleń na wjazd samochodem służbowym – umożliwia tworzenie, rejestrację i wydruk zezwoleń na wjazd samochodem służbowym ( zezwolenie wystawiane jest na firmę). W przypadku samochodu przyjeżdżającego po towar lub z towarem – wjazd na teren zakładu rejestrowany jest na wadze.

Moduł zezwoleń na przenoszenie sprzętu komputerowego i fotografowanie – tworzenie, rejestracja, przedłużanie daty ważności i wydruk zezwoleń na przenoszenie komputerów i fotografowanie na terenie zakładu.

Moduł rejestracji wagi – umożliwia rejestrację wagi samochodu pustego i po załadowaniu, numerów dowodów dostawy, opisu towaru, wydruk przepustki materiałowej

Moduł awizacji – tworzenie w dziale handlowym awiz tj imiennych upoważnień do odbioru towaru w danym dniu, z możliwością wyznaczania godzin odbioru towaru.

Moduł magazynu – wydruk awiz, bieżąca kontrola przyjazdów po towar i stanu obsługi klientów

Moduł dyspozytora – przegląd danych o ruchu towarowym i osobowym, możliwość awaryjnego wystawiania awiz

Moduł transportu – przegląd danych dotyczących ruchu samochodowego, dostaw towarów i wywozów

Moduł administratora – wprowadzanie nowych użytkowników, nadawanie uprawnień

W skład systemu wchodzi także niezależny od wyżej przedstawionych, moduł ewidencji tzw meldunków o wykroczeniach przeznaczony dla służb ochrony. Pozwala on na rejestrację zdarzeń typu : kradzieże, niewłaściwe zabezpieczenie mienia, interwencje wobec osób zakłócających porządek, nietrzeźwych, odebranie przepustki lub zezwolenia, nieprzestrzeganie przepisów o ruchu drogowym, uszkodzenia ogrodzenia lub szlabanów, odzyskane mienie z kradzieży itd. Zarejestrowane dane można przeglądać w postaci tabelarycznych zestawień lub graficznie.


Raporty i zestawienia

System kontroli ruchu osobowego i samochodowego umożliwia tworzenie raportów i zestawień w różnym układzie dla zadanego przedziału czasu, w zależności od charakteru zestawienia - dla wybranej firmy, wybranej osoby, bramy, numeru rejestracyjnego samochodu itd. Są to m. in.

Raporty mogą być przeglądane na ekranie lub drukowane.

W przypadku gdy aktywny jest moduł rejestracji ważenia samochodów przy wjazdach/wyjazdach, można tworzyć w różnym układzie zestawienia :

Możliwy jest także wydruk przepustek materiałowych, które stanowią załącznik do przepustki jednorazowej lub zezwolenia na wjazd samochodem. Zakres raportów dostępnych dla poszczególnych użytkowników zależy od ich poziomu uprawnień. System raportów może być rozbudowany, w celu pełnego dostosowania do potrzeb użytkownika. W razie potrzeby, wyniki mogą być eksportowane do Excela.


Wymagania techniczno-organizacyjne

Dla działania systemu rejestracji czasu pracy i kontroli ruchu osobowego i samochodowego należy :

Poszczególne bramy osobowe i towarowe muszą mieć przyporządkowany unikalny 2-znakowy identyfikator zdefiniowany w systemie. Przed oddaniem do eksploatacji systemu rejestracji czasu pracy, wszyscy pracownicy zakładu muszą otrzymać wydrukowane przepustki elektroniczne. Dane o pracownikach można pobrać np. z systemu kadrowego i załadować do systemu RCP.


Uwagi końcowe

Korzyści z wdrożenia systemu kontroli ruchu osobowego i samochodowego to m. in. :